Politica de confidențialitate

1.CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Asociația „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA” – Filiala Sibiu (denumită în continuare “RCR – SB” sau “Asociația” sau „Clubul”), reprezentată legal prin dl. Anton Olimpiu Dan în calitate de Președinte al Filialei Sibiu, prelucrează mai multe categorii de date cu caracter personal ale Dvs. ca urmare a interacțiunii pe care o aveți cu RCR-SB prin intermediul site-ului www.sibiuclassicrally.ro și respectiv platformei disponibile pe acesta (denumit în continuare “Site-ul”). 

„Datele cu caracter personal” (denumite în continuare „Date”) reprezintă, potrivit legii, orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”), iar o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin raportare la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Conform dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare “RGPD”), întrucât Asociația prelucrează Date care vă privesc îi conferă RCR-SB calitatea de operator de date cu caracter personal, iar Dvs. pe aceea de persoană vizată. Pentru mai multe informații privind prevederile acestui act normativ, vă rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

Prin prezenta notă de informare, Asociația se conformează dispozițiilor legale în vigoare la data afișării acesteia pe Site, oferindu-vă informații detaliate privind prelucrarea Datelor prin intermediul Site-ului și drepturile Dvs. în legătură cu acest lucru.

Puteți contacta Asociația pentru a obține informații suplimentare în legătură cu subiectul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și pentru a vă exercita drepturile, prin transmiterea unei cereri scrise și semnate la adresa de e-mail: sibiu@retromobil.ro .

2.CE DATE PRELUCREAZĂ CLUBUL, ÎN CE SCOPURI, ÎN VIRTUTEA CĂRUI TEMEI JURIDIC ȘI PENTRU CÂT TIMP?

Facilitățile oferite prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor fizice având vârsta de cel puțin 16 ani. În cazul în care vârsta Dvs. este inferioară acestui prag minim și întrucât în anumite situații prelucrarea Datelor are la bază consimțământul persoanei vizate, vă informăm că vor fi luate masuri suplimentare în vederea obținerii acordului sau autorizării consimțământului din partea părintelui / tutorelui pentru prelucrarea Datelor Dvs.

În funcție de interacțiunea dintre Dvs. și Asociație, tipul de Date prelucrate, scopul prelucrării Datelor, mijloacele de prelucrare utilizate, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare a Datelor și alte asemenea elemente din sfera prelucrării Datelor ar putea să difere. 

Asociația a anticipat fiecare împrejurare în care Datele ce vă privesc sunt prelucrate de către RCR-SB prin intermediul Site-ului și vă prezintă în continuare informații relevante adaptate contextului prelucrării. 

2.1. Atunci când vizitați Site-ul www.sibiuclassicrally.ro  

Simpla vizitare a Site-ului determină colectarea Datelor prin mijloace de prelucrare automate și respectiv stocarea în fișiere-jurnal. Aceste Date includ adresa de protocol internet (IP), tipul de browser, sistemul de operare, data și ora accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare a paginilor Site-ului. Vă rugăm să aveți în vedere că în măsura în care interacțiunea Dvs. cu Site-ul nu este limitată la simpla vizualizare a conținutului Site-ului accesibil publicului larg, Asociația ar putea prelucra Date suplimentare, în funcție de tipul interacțiunii.  

Asociația folosește aceste Date pentru a dezvolta și îmbunătăți în permanență funcționalitatea și securitatea Site-ului, dezideratul RCR-SB fiind de a adapta conținutul și facilitățile oferite la nevoile vizitatorilor, ale potențialilor participanți și ale participanților la Eveniment. De asemenea, este posibil ca RCR-SB să utilizeze adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele Asociației și pentru a administra pagina de internet. 

Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al RCR-SB de a monitoriza activitatea pe Site și a asigura securitatea acestuia. Datele sunt stocate pentru o perioadă de un an de la data încheierii fiecărei vizite pe Site.

Totodată, Site-ul utilizează cookie-uri, în legătură cu care Asociația vă oferă informații pe larg în cadrul secțiunii 4 de mai jos. În legătură cu acestea, vă informăm cu titlu preliminar că pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității Site-ului este necesar consimțământul Dvs., pe care Asociația îl va solicita numai în cazul în care va utiliza aceste cookie-uri. Preferințele Dvs. de cookie-uri pot fi modificate în orice moment. 

2.2. Atunci când vă creați un cont de utilizator și folosiți facilitățile online ale Site-ului 

Conținutul Site-ului este disponibil pentru consultare publicului larg. Cu toate acestea, unele funcționalități cu caracter special sunt rezervate potențialilor membri și membrilor Asociației, având în vedere că acestea reprezintă instrumentele cu ajutorul cărora Asociația își îndeplinește obiectul de activitate.

În continuare sunt prezentate informații adaptate în funcție de tipul de interacțiune / raportul juridic dintre Dvs. și RCR-SB:  

  1. Atunci când vă înscrieți la Eveniment, RCR-SB prelucrează Datele menționate în formularul de înregistrare și furnizate în mod direct de Dvs.: numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, informatii despre autovehicul si fotografii.

Prelucrarea Datelor are loc în scopul de a identifica persoanele care solicită înscrierea la eveniment. 

Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European. 

Datele asociate înscrierii Dvs., astfel cum acestea sunt menționate mai sus, sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani de la data finalizării evenimentului.

  1. Atunci când utilizați Lista de participanți, aveți posibilitatea de a vizualiza Datele asociate înscrierii Dvs., pe care le-ați comunicat în mod direct și pe care RCR-SB le prelucrează. Aceste Date includ informațiile menționate la lit. A de mai sus și imaginea Dvs. (în cazul în care ați încărcat o fotografie în cadrul secțiunii dedicate sau în fotografiile realizate de organizatori în timpul evenimentului).

Temeiul juridic al prelucrării Datelor constă în (i) executarea contractului intervenit între Dvs. și Asociație, (ii) îndeplinirea obligațiilor legale ce îi incumbă Clubului decurgând din legislația aplicabilă în domeniul contabil, fiscal, de prevenire a spălării banilor, arhivistic, specifice asociațiilor și fundațiilor etc., (iii) interesul legitim al Clubului pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 8 din Statut, pentru facilitarea comunicării între membrii și pentru transmiterea de materiale informative membrilor Asociației în legătură cu activitățile Clubului, (iv) consimțământul Dvs. pentru prelucrarea Datelor ce vă privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Datele Dvs. vor fi stocate pentru întreaga perioadă de timp aferentă evenimentului, precum și pentru un termen de 3 ani de la data finalizării evenimentului, cu excepția Datelor ce fac obiectul înscrisurilor contabile și respectiv înregistrării în registrele contabile ale Asociație, a căror perioadă de păstrare este de 10 ani începând cu data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. În cazuri excepționale, Datele Dvs. contând în nume și prenume ar putea fi stocate de RCR pe întreaga durată a Asociației, în conformitate cu dispozițiile art. 27 din Statut. 

2.3. Atunci când transmiteți o cerere sau o întrebare. 

În virtutea calității de persoană vizată, vă bucurați de o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal ce vă privesc. Ori de câte ori transmiteți Clubului o cerere prin intermediul căreia vă exercitați drepturile conferite de lege (a se vedea în acest sens dispozițiile secțiunii 9 de mai jos), RCR-SB va prelucra numele și prenumele Dvs., adresa de email și conținutul cererii, în scopul de a oferi un răspuns solicitării Dvs. 

În măsura în care pentru soluționarea cererii transmise este necesară identificarea Dvs., Asociația va prelucra și Datele puse la dispoziție în acest sens. 

Aceste Date sunt prelucrate în temeiul obligației legale de a vă identifica și a vă răspunde la solicitările în legătură cu drepturile Dvs. ca persoană vizată.

Asociația va stoca Datele menționate anterior pentru un termen de 3 ani de la data comunicării răspunsului către Dvs., corespunzător termenului general de prescripție extinctivă.

  1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU FURNIZAȚI ASOCIAȚIEI DATELE DVS.?

Conținutul Site-ului poate fi vizualizat fără a fi necesară furnizarea de Date suplimentare către Asociație. Cu toate acestea, în vederea înscrierii la Eveniment, este necesar să completați formularul de însriere şi să furnizați Datele Dvs. menționate în formularul aferent. În lipsa furnizării Datelor, nu este posibilă înscrierea la Eveniment. 

Câmpurile obligatorii din formularele aferente înscrierii la Eveniment sunt configurate astfel încât Datele solicitate să fie limitate la ceea ce este necesar pentru a vă identifica și a vă confirma participarea la Eveniment, precum și a putea lua legătura cu Dvs., dacă este necesar. 

Reiterăm cu această ocazie faptul că transmiterea informărilor/notificărilor privind activitățile Clubului și a invitațiilor la evenimentele organizate sau susținute de acesta se realizează prin intermediul adresei de e-mail, încă de la momentul înscrierii Dvs la Eveniment, considerând că aceste informări sunt realizate în contextul desfășurării raporturilor juridice încheiate între fiecare participant, pe de o parte, și Clubul, pe de altă parte, și în interesul ambelor părți, reprezentând modalitatea prin care Asociația aduce la cunoștința tuturor participantilor activitățile trecute, prezente și viitoare ale Clubului.

Cu toate acestea, în cazul în care vă opuneți primirii acestor comunicări, Asociația va continua prelucrarea adresei Dvs. de email pentru a vă trimite comunicări legate de Eveniment (confirmarea inscrierii, confirmări de plăți, comunicări de securitate, etc). Aceste comunicări nu necesită acordul Dvs. și nu pot fi oprite.

  1. FIȘIERE COOKIE UTILIZATE PE ACEST SITE 

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni care se salvează pe calculatorul Dvs., telefonul mobil sau pe orice alt echipament atunci când vizitați un site (pentru mai multe detalii privind cookie-urile recomandăm consultarea informațiilor disponibile pe www.wikipedia.org/wiki/Cookie ). Aceste fișiere sunt folosite pentru funcționarea corectă a site-ului. În lipsa acestor module cookie, poate fi dificil ca Site-ul să rețină că v-ați conectat. 

La simpla accesare a Site-ului, veți fi întâmpinat/ă de un mesaj prin care veți fi informat/ă despre utilizarea cookie-urilor pe Site și, acolo unde este cazul, vi se va cere consimțământul cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veți fi sau nu de acord ca Asociația să le folosească pe durata vizitei Dvs. pe Site.

Vă rugăm să rețineți că prin consimțământul Dvs. în sensul utilizării cookie-ului/urilor respectiv/e veți fi de acord și cu stocarea acestuia/acestora în condiții de siguranță a informațiilor colectate de cookie-ul/-urile în legătură cu care v-ați exprimat acordul.

Anterior acceptării/refuzului pentru utilizarea cookie-urilor, niciun cookie nu va fi utilizat de site-ul Sibiu Classic Rally, cu excepția cookie-urilor necesare, în lipsa cărora Site-ul nu poate funcționa.

Totodată, vă informăm că aveți posibilitatea de a bloca în orice moment rularea cookie-urilor, dar si posibilitatea de a șterge informațiile colectate de cookie-uri.

Durata existenței unui „cookie” poate varia în funcție de scopul pentru care a fost plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (denumite și „cookie-uri de sesiune”) și nu sunt păstrate în momentul în care utilizatorul iese de pe internet, în vreme ce alte cookie-uri sunt păstrate și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv (denumite și „cookie-uri persistente”). Cu toate acestea, orice informație poate fi ștearsă de Dvs. în orice moment, cu ajutorul setărilor din browser.

Ce cookie-uri folosește Site-ul?

Începând cu data intrării în vigoare a acestei note de informare, Site-ul Sibiu Classic Rally folosește numai cookie-uri  necesare, ce sunt active în mod automat, nefiind condiționate de acordul Dvs., pe care le plasează în browserul Dvs. pentru a se asigura că Site-ul oferă informații și servicii în mod optim și sigur:

October_session – acest cookie identifică un utilizator pe măsură ce utilizează site-ul și stochează detalii despre sesiunea de navigare a vizitatorilor.

User_auth – acest cookie identifică utilizatorul și permite autentificarea pe server.

Având în vedere dezideratul Clubului de îmbunătățire a funcționalităților online, conținutul Site-ului ar putea fi dezvoltat, iar cookie-urile ar putea fi suplimentate.

  1. SIBIU CLASSIC RALLY ÎN CADRUL PLATFORMEI DE SOCIALIZARE FACEBOOK 

RCR-SB a deschis un cont media pe platforma de socializare Facebook (SibiuClassicRally), accesibil publicului larg – utilizatorilor înregistrați ai platformei Facebook, dar și persoanelor care nu dețin un cont de utilizator Facebook. 

De asemenea, RCR-SB a deschis și administrează un grup în cadrul aceleiași platforme de socializare, al cărui conținut este dedicat exclusiv membrilor Asociației care au aderat la acest grup.

Cele două conturi sunt utilizate pentru a face cunoscute și a promova inițiativele și acțiunile Asociației, precum și pentru a facilita comunicarea între membrii Clubului. 

Indiferent de calitatea pe care o aveți în raport cu Asociația, în cazul în care contactați Clubul prin intermediul instrumentelor disponibile din conturile de socializare menționate mai sus, Datele Dvs. vor fi prelucrate de respectiva platformă și de către Asociație. În acest caz, RCR-SB va prelucra Datele Dvs. numai în scopul administrării contului la care v-ați exprimat dorința de a adera, precum și în vederea comunicării cu Dvs.

Temeiul juridic constă în interesul legitim al Clubului pentru distribuirea informațiilor relevante privind activitatea Asociației, precum și pentru punerea la dispoziția potențialilor membri, membrilor și terților a unor mijloace de comunicare nemijlocite. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și termenii și condițiile, politicile de confidențialitate și politicile cookie ale platformei Facebook, disponibile prin accesarea următorului link: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

  1. LIPSA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Asociația nu prelucrează date cu caracter personal într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

  1. DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CĂTRE TERȚI

În scopul realizării obiectului său de activitate, Asociația divulgă părți necesare din Datele Dvs. cu respectarea măsurilor adecvate pentru a asigura că Datele sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale, numai în măsura în care astfel de operațiuni sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

– entități care oferă servicii relevante pentru Site, cum ar fi furnizorii de sisteme și soluții IT, precum și furnizorii de servicii de mentenanță. O listă a acestora poate fi obținută la cerere;

– entități partenere care, în baza raporturilor contractuale încheiate cu Asociația, oferă servicii participanților la Eveniment (de exemplu, cronometrajul asigurat de um terț);

– entități publice și private având atribuții în avizarea și respectiv organizarea evenimentului;

– alte entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor sau în cazul în care legea impune divulgarea acestora;

– persoanelor care pot demonstra că dețin un mandat pentru a acționa în numele Dvs.

  1. TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

Datele Dvs. ar putea fi transferate către terțe persoane situate în afara SEE. Dacă acest transfer este necesar, acesta va avea loc în conformitate cu dispozițiile RGPD și cu orice alte reglementări obligatorii adoptate de Comisia Europeană, cu respectarea deplină a clauzelor standard de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

  1. DREPTURILE DVS.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de Datele ce vă privesc pe care RCR le prelucrează. Asociația respectă aceste drepturi și va da curs cererilor Dvs. în mod adecvat.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea Datelor Dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul newsletterelor, în plus față de modalitatea de contact prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări și din funcționalitățile contului de utilizator.

Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita și de a obține o confirmare că Asociația prelucrează sau nu Date care vă privesc, iar în caz afirmativ, acces  la Datele respective și la informațiile legate de categoriile de Date pe care Asociația le prelucrează, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care au fost colectate (dacă Datele nu sunt colectate de la Dvs.), și cui sunt divulgate aceste Date, dacă este cazul. La cererea Dvs., vă vom oferi o copie a Datelor care vă privesc. Dacă solicitați mai multe copii ale Datelor Dvs., vă rugăm să aveți în vedere că Asociația ar putea percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative ocazionate de soluționarea cererii Dvs. 

Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea Asociației rectificarea Datelor inexacte care vă privesc prin transmiterea unei cereri scrise în modalitatea prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus.

Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea Asociației restricționarea prelucrării Datelor Dvs., în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea Datelor Dvs., pentru perioada de care Asociația are nevoie pentru a verifica exactitatea acestor date, (ii) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (iii) Asociația nu mai are nevoie de Datele care vă privesc, dar Dvs. le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (iv) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care Asociația verifică dacă interesele legitime ale Clubului prevalează asupra intereselor Dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi Datele Dvs. pe care le-ați furnizat Asociației, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca Asociația să transmită datele Dvs. pe care le-ați furnizat unei alte organizații, numai atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe executarea unui contract la care sunteți parte, (ii) Asociația prelucrează Datele prin mijloace automate, (iii) Datele sunt furnizate de Dvs. și (iv) transmiterea Datelor Dvs. nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul să solicitați ștergerea Datelor care vă privesc pe care Asociația le prelucrează. RCR-SB se va conforma cererii Dvs. în acest sens în cazul în care se constată că prelucrează Datele Dvs. și dacă se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă opuneți prelucrării din motive legate de situația Dvs. particulară; (iii) Datele au fost prelucrate ilegal; (iv) Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Asociației. Asociația ar putea refuza soluționarea favorabilă a cererii Dvs. în cazul în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (ii) pentru ca Asociația să se conformeze unei obligații legale ce îi incumbă; (iii) în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau (iv) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la opoziție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul Dvs., ci pe interesele legitime ale Asociației sau ale unei terțe părți, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea Datelor Dvs. din motive legate de situația Dvs. particulară. În acest caz, Asociația nu va mai prelucra Datele Dvs., cu excepția cazului în care (i) poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dvs. sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care aveți o nemulțumire cu privire la modul în care Asociația prelucrează Datele Dvs.

Reiterăm cu această ocazie că pentru a vă exercita drepturile menționate anterior, puteți transmite Asociației cererea Dvs., la adresa de e-mail sibiu@retromobil.ro .

  1. JURNAL DE MODIFICĂRI  

Asociația își rezervă dreptul de a modifica această notă de informare atunci când consideră oportun, pentru a reflecta orice modificare a modului în care prelucrează Datele Dvs. sau a dispozițiilor legale aplicabile. Orice modificări aduse în viitor în cadrul notei de informare vor fi afișate pe Site, alături de mențiunea corespunzătoare din partea superioară a documentului privind versiunea și data intrării în vigoare corespunzătoare datei publicării de Site. De aceea, vă rugăm să consultați periodic conținutul acesteia pentru a observa orice actualizări sau modificări v-ar putea interesa.

Meniu

Social

Folosim cookies pentru a imbunătăți experiența ta. Navigând în continuare, îți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Politica de Confidențialitate.